Occurrence management. ระบบการแจ้งปัญหาระหว่างการทำงานในโรงพยาบาล

Last updated: Feb 28, 2019  |  95 จำนวนผู้เข้าชม  |  ผลงานเว็บไซต์ ผลงานพัฒนาระบบ

Occurrence management. ระบบการแจ้งปัญหาระหว่างการทำงานในโรงพยาบาล

ระบบ การแจ้งเตือนปัญหาและแนวทางแก้ไขของระบบการทำงานของโรงพยาบาล เป็นระบบเกี่ยวกับการแจ้งเตือนปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานของระบบการจัดการภายในโรงพยาบาล ที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน ในระบบนี้จะทำการเก็บข้อมูลปัญหาต่างๆ ตามผู้ใช้งานได้ทำการบันทึกลงในระบบ โดยจะแบ่งตามแผนก ตามสายงาน เพราะ ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างงานในโรงพยาบาล จะแตกต่างกัน เช่น ปัญหาการประสานระหว่างระหว่างพยาบาลกับ แพทย์ ปัญหาที่เกิดจากผู้ป่วยที่จำเป็นต้องแจ้งกับพยาบาล ปัญหาในการรักษาพยาบาล

             ปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอในโรงพยาบาล ซึ่งจะแบ่งลักษณะตามเหตุการณ์  วันเวลาที่เกิดเหตุและระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ปัญหา ดังนั้นระบบดังกล่าวจะเก็บข้อมูลสถิติปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยจะเป็นระบบ Online เพื่อให้ผู้ใช้งานทำการระบุปัญหาลงในระบบได้ง่าย และรวดเร็ว ส่งข้อมูลไปยังส่วนกลางหรือผู้อำนวยการทราบ และผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลแนวทางการแก้ไขปัญหาลงในระบบได้ เป็นการเปิดให้ผู้ใช้งานรับทราบและนำไปปฏิบัติ.

Powered by MakeWebEasy.com